Tytuł wykonawczy jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Tytułem wykonawczym, zgodnie z ustawą, jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Od powyższej reguły występują wyjątki określone w ustawie, to jest przypadki, w których tytuł wykonawczy nie musi zawierać klauzuli wykonalności (na przykład prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną). Zgodnie z art. 777 ⸹1 k.p.c. tytułem egzekucyjnym jest: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności, akt notarialny określony wskazany powyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Gotowe Wzory Formularzy mogą Państwo pobrać tutaj