Sprawy egzekucyjne wpływające do kancelarii komorniczej muszą zostać oznaczone odpowiednią sygnaturą.

Każdy wniosek o wszczęcie postępowania wpływający do kancelarii komorniczej jest niezwłocznie rozpoznawany, rejestrowany oraz otrzymuje właściwą sygnaturę, stosownie do rodzaju postępowania, którego wszczęcie inicjuje. Sygnatura sprawy komorniczej składa się z oznaczenia repertorium, w którym sprawa została zarejestrowana oraz numeru sprawy, pod którym została sprawa została zaewidencjonowana, ze skróconym wskazaniem rocznika, w którym wniosek o wszczęcie postępowania wpłynął do sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych wyróżnić należy następujące repertoria spraw:
1) repertorium „Kmp” – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się lub o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia tych świadczeń;
2) repertorium „Kms” – do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych;
3) repertorium „GKm” – do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń dochodzonych na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących od sądów gospodarczych lub o wykonanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia tych roszczeń wydanych przez sądy gospodarcze;
4) repertorium „Km” – do rejestrowania pozostałych spraw egzekucyjnych, pozostałych spraw o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub spraw prowadzonych na podstawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
5) repertorium „Kmn” – do rejestrowania pozostałych spraw oraz czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi; 6) dziennik „Kmo” – do korespondencji ogólnej.

Sygnaturę sprawy wskazuje się na wszelkich pismach wychodzących oraz wpływających do kancelarii komorniczej. Taki system oznaczeń usprawnia pracę kancelarii oraz pozwala zapobiegać ewentualnym pomyłkom, zatem dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania kancelarii niezmiernie istotnym jest prawidłowe posługiwanie się oraz oznaczanie pism również przez strony postępowania.

Gotowe Wzory Formularzy mogą Państwo pobrać tutaj