Kancelaria Komornicza nr II

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Iławie Jacek Kołaczkowski

Kim jesteśmy

Komornik Sądowy Jacek Kołaczkowski działa przy Sądzie Rejonowym w Iławie. Kancelaria znajduje się pod adresem
ul. Mikołaja Kopernika 4C/8A, 14-202 Iława.
Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym oraz organem władzy publicznej w zakresie wykonywania określonych prawem czynności, w szczególności do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, a także innych ustawowo przewidzianych zadań.

 

 

W zakładce LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI oraz LICYTACJE RUCHOMOŚCI znajdują się informacje na temat aktualnie przeprowadzanych licytacji przez kancelarię. W zakładce DOKUMENTY zamieszczone zostały formularze wniosków o wszczęcie stosownego postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego lub spisu inwentarza. W zakładce KONTAKT znajdują się dane teleadresowe kancelarii, a także formularz kontaktowy umożliwiający bezpośredni kontakt z kancelarią.

Licytacje komornicze

W zakładce licytacje znajdują się informacje na temat licytacji przeprowadzanych przez kancelarię.

Dokumenty do pobrania

W dziale dokumenty można znaleźć   formularze wniosków kierowanych do kancelarii.

Pytania i odpowiedzi

W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy Komornika.

}

Godziny otwarcia Kancelarii

 

Poniedziałek 07:00–17:00
Wtorek 07:00–15:00
Środa 07:00–15:00
Czwartek 07:00–15:00
Piątek 07:00–13:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, jednakże w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Warunkiem nabycia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest kryterium dochodowe rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, którego kwota nie może przekroczyć: 725,00 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji. Zgodnie z art. 2 pkt 2 cyt. ustawy bezskuteczność oznacza egzekucję, „w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą”.

CZY ODZYSKAM TYTUŁ WYKONAWCZY?

Tytuł wykonawczy jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji, zatem w toku prowadzonego postępowania musi pozostać w aktach sprawy. Zakończenie postępowania egzekucyjnego nie zawsze jednak będzie oznaczało zwrot tytułu wykonawczego do wierzyciela. W przypadkach określonych w ustawie tytuł wykonawczy pozostanie w aktach sprawy i nie zostanie zwrócony wierzycielowi. Problematyka związana z dalszym losem tytułu wykonawczego po zakończeniu postępowania egzekucyjnego wyjaśniona została w art. 816 k.p.c., zgodnie z którym tytuł wykonawczy należy zwrócić wierzycielowi po ukończeniu postępowania, jeżeli świadczenie nim objęte nie zostało wyegzekwowane lub zostało zaspokojone jedynie częściowo. Jednakże w sytuacji, gdy roszczenie wynikające z tytułu wykonawczego zostało wyegzekwowane w całości komornik obowiązany jest pozostawić tytuł wykonawczy w aktach sprawy.

JAK ZAINICJOWAĆ WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO?

Zgodnie z art. 776 k.p.c. podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przesłanki determinujące wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego określone zostały w poszczególnych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. W treści art. 797 ⸹ 1 k.p.c.  ustawodawca wskazał: „we wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy.”. We wniosku o wszczęcie egzekucji wskazać należy również, informacje dotyczące dłużnika oraz wierzyciela (imię, nazwisko, nazwa, adres, siedziba, numer PESEL, NIP, REGON), w granicach określonych w treści art. 126 k.p.c. Wierzyciel może ponadto wskazać wybrane przez siebie sposoby egzekucji. Nadmienić należy, że zgodnie z art. 799 ⸹1 k.p.c. wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.”. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, należy również dołączyć pełnomocnictwo lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie egzekucyjnej.

W JAKI SPOSÓB KOMORNIK EGZEKWUJE ŚWIADCZENIE NALEŻNE OD DŁUŻNIKA?

 Zgodnie z art. 799 ⸹1 k.p.c. wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w stosunku do której koniecznym jest złożenie przez wierzyciela stosownego wniosku.

Wyróżnić należny następujące sposoby egzekucji:

  • egzekucję z ruchomości,
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę (w tym również emerytury lub renty),
  • egzekucję z rachunków bankowych,
  • egzekucję z innych wierzytelności,
  • egzekucję z praw majątkowych (np. z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych),
  • egzekucję z nieruchomości,
  • uproszczoną egzekucję z nieruchomości,
  • egzekucję ze statków morskich.
Jak mogę śledzić przebieg postępowania egzekucyjnego?

Podstawową formą kontaktu z komornikiem jest korespondencja. Informacje o przebiegu postępowania można również uzyskać osobiście w kancelarii komorniczej, w drodze kontaktu telefonicznego lub w za pomocą poczty elektronicznej, po uprzednim wskazaniu sygnatury sprawy egzekucyjnych oraz wszelkich danych osobowych strony, pozwalających na potwierdzenie tożsamości. Osoby niebędące stroną postępowania powinny ponadto wykazać umocowanie do reprezentowania w sprawie poprzez złożenie w kancelarii pisemnego pełnomocnictwa lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania.

CZY KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ RACHUNEK BANKOWY PROWADZONY NA RZECZ DŁUŻNIKA?

Tak, komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony na rzecz dłużnika, a także osób trzecich. Problematykę tę regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do treści art. 891 ind. 1 § 1 k.p.c. na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich, przy czym dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jednakże jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym, albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy w przepisanym terminie, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji. Kwestię zajęcia rachunku wspólnego małżonków reguluje natomiast art. 891 ind. 2 § 1 k.p.c. na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.’

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega nadzorowi sądu rejonowego oraz prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa”.

Przydatne porady

AKTUALNOŚCI KOMORNICZE

TYTUŁ WYKONAWCZY – CZYM JEST?

TYTUŁ WYKONAWCZY – CZYM JEST?

  Tytuł wykonawczy jest podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji. Tytułem wykonawczym, zgodnie z ustawą, jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Od powyższej reguły występują wyjątki określone w ustawie, to jest przypadki, w których tytuł...

czytaj dalej
POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Iławie Jacek Kołaczkowski.  Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Iławie Jacek Kołaczkowski,...

czytaj dalej

O kancelarii

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym oraz organem władzy publicznej w zakresie wykonywania określonych prawem czynności, w szczególności do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, a także innych ustawowo przewidzianych zadań. 

Dane kontaktowe

ul. Gen. W. Andersa 2C/6,
14-202 Iława ID EPU: 2580
telefon: (89) 644 81 81
email: ilawa.kolaczkowski@komornik.pl
ePUAP: /Jacek_KolaczkowskiKS/domyslna
ePUAP: /Jacek_KolaczkowskiKS/ezbiegi
konto: 09 1600 1462 1816 1308 4000 0001
BNP PARIBAS S.W.I.F.T /BIC - PPABPLPKXXX

Treści zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy, w tym również reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w tym w rozumieniu Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.